Post HBO Safety & Security Management Expert

Post HBO Safety & Security Management Expert

Inleiding

Met de Post-HBO SSME certificering op zak bent u een erkend Security & Safety Management Expert en toont u aan dat u integrale veiligheid in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. U verkrijgt de benodigde inzichten en vaardigheden om de veiligheidsbehoeften vanuit de vakgebieden fysieke beveiliging, business continuity en informatiebeveiliging te kunnen identificeren en er op adequate wijze invulling aan te geven, ook binnen uw eigen omgeving.

Integrale Veiligheid heeft vaak een achtergrond in fysieke beveiliging en wordt dan ingericht met een focus op de behoeften vanuit die invalshoek. Een goede manager Integrale Beveiliging heeft echter ook oog voor bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging en weet de veiligheidsbehoefte vanuit alle betrokken vakgebieden te integreren tot een samenhangend pakket aan maatregelen. Dit vraagt niet alleen vakkennis, maar ook persoonlijke vaardigheden. Aan dit laatste wordt in veel opleidingen vaak maar weinig aandacht besteed, terwijl het het verschil kan uitmaken tussen succes en falen. Daarom is er binnen deze opleiding niet alleen aandacht voor wát u moet doen, maar juist ook voor de vraag hoe u het voor elkaar gaat krijgen dat die zaken ook echt worden gedaan binnen uw organisatie.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en over de toepassing ervan in uw eigen omgeving te discussiëren, zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het Post-HBO diploma en de internationale titel S-SSME.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met het inrichten, coördineren en aansturen van veiligheid binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Security Managers
 • Facility Managers
 • Manager Integrale Beveiliging

Voorkennis

Er wordt verwacht dat u al op de hoogte bent van basisbegrippen als OBE-maatregelen en dat u ook enig inzicht hebt in hoe organisaties en bedrijfsprocessen functioneren en hoe besluitvorming daarbinnen tot stand komt. Mocht u nog niet over deze kennis beschikken, dan wordt aangeraden eerst deel te nemen aan de cursus Security & Safety Management Foundation.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het officiële examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Security & Safety Management Expert” van de Security Academy en kunt u uw internationale SSME titel voeren. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het officiële cursusmateriaal
 • Het examen
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

Prijs

De cursusprijs bedraagt €9.870,− exclusief BTW.

Opbouw en programma:

 • Module 1 – Introductie werkveld
 • Het werkveld van Integrale Beveiliging wordt beschreven. Het wordt neergezet als een proces conform de PDCA-cyclus, waarmee een organisatie de veiligheid kan borgen van de processen, objecten en personen die ze nodig heeft voor haar bedrijfsvoering. De werkgebieden die Integrale Beveiliging wel en niet omvat worden benoemd, zodat we duidelijk hebben waar de grenzen van het vakgebied liggen.
 • Module 2 – Normen en Best Practices
 • Deze module benoemt de meeste belangrijke normen/standaarden en Best Practices die de Security Manager tot zijn beschikking heeft en geeft aan wat de voor- en nadelen ervan zijn, zodat hij kan bepalen of en hoe hij deze het beste kan inzetten binnen zijn eigen organisatie.

 • Module 3 – Wet- en regelgeving
 • Een uitgebreid vakgebied als Integrale Beveiliging krijgt inherent ook te maken met allerlei zaken die vanuit wet- en regelgeving worden opgelegd, of rechten die daaraan kunnen worden ontleend. Aangezien met name die verplichtingen niet vrijblijvend zijn is het dus van belang dat de Security Manager kennis heeft van de juiste toepassing van de relevante wetten en regels.

 • Module 4 – Veiligheid organiseren
 • Aan de hand van het veiligheidsprofiel dat is opgesteld zullen afspraken moeten worden gemaakt over de organisatie om zal gaan met veiligheid. Hiervoor is het nodig dat er beleid komt en dat verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden worden belegd. Ook dient het proces veiligheid een plekje te krijgen binnen de andere bedrijfsprocessen.

 • Module 5 – OBE-maatregelen
 • Organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen vormen het fundament onder fysieke beveiliging. Deze module beschrijft uitgebreid alle maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

 • Module 6 – Verdieping OBE-maatregelen
 • In deze module worden enkele wat meer gevorderde onderwerpen binnen OBE behandeld. Te denken valt aan een projecteringsoefening, uitdieping van specifieke methodieken voor zonering, en aan een wat meer diepgaande beschouwing van CPTED.

 • Module 7 – Hulpmiddelen uit het ICT-domein
 • De voortschrijdende digitalisering brengt ook meer mogelijkheden tot integratie met zich mee die relevant zijn in het fysieke domein. Te denken valt aan het gemak van IP-camera’s, de veelheid aan toegangscontrolesystemen die tegenwoordig beschikbaar is, het centrale beheer van allerlei sensoren en de integratie van verschillende informatiestromen die tot nieuwe inzichten kan leiden. Deze module beschrijft de mogelijkheden qua apparatuur en beheer die uit het ICT-domein voortkomen.

 • Module 8 – Informatiebeveiliging
 • Geen organisatie kan meer zonder digitale ondersteuning van haar bedrijfsprocessen. Daarnaast neemt de waarde van informatie in de totale waarde van een organisatie een steeds groter aandeel voor haar rekening. Om die waarde veilig te stellen is dus adequate informatiebeveiliging nodig. Deze module laat zien welke voor dit domein specifieke risico’s er zijn en hoe daar het beste mee kan worden omgegaan. De dag wordt afgesloten met een live hack.

 • Module 9 – Bedrijfscontinuïteit
 • Integrale Beveiliging is in de meeste organisaties nog een jonge tak van sport. Daarom zal het vaak ondergeschikt zijn aan het proces Business Continuity. Hier valt van alles op af te dingen als je het Integraal uit Integrale Beveiliging serieus neemt, maar het zal voor de meeste studenten (voorlopig nog) de realiteit zijn. De Security Manager of Manager Integrale Beveiliging heeft er dus baat bij het werkveld van BCM goed te kennen en de relatie met zijn eigen werkveld te onderkennen.

 • Module 10 – Personele veiligheid
 • Iedere organisatie heeft te maken met mensen. Zij het in de vorm van medewerkers, of in de vorm van bezoekers, omwonenden of bijstaanders. Deze mensen begeven zich in een potentieel gevaarlijke omgeving en dus dient de organisatie deze mensen te beschermen tegen die gevaren. Anderzijds is het ook zo dat mensen bewust en onbewust gedrag vertonen dat risico’s met zich meeneemt voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Deze module geeft aan hoe met beide vormen van risico’s omgegaan kan worden.

 • Module 11 – Gedrag herkennen en beïnvloeden
 • In een organisatie kunnen medewerkers en bezoekers ongewenst gedrag vertonen. Als dit onbewust gedrag is kan dit worden gecorrigeerd door middel van bewustwording of maatregelen die het gewenste gedrag stimuleren. Maar wanneer het om bewust gedrag gaat (denk aan fraude, diefstal, geweldpleging, etc.), dan is het vaak beter dit gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd.
  Deze module wordt verzorgd in samenwerking met de Leugenacademie die is gespecialiseerd in herkennen, beschrijven en beïnvloeden van zogenaamde “Body, face and crime indicators”.

 • Module 12 – Veiligheidsrisico’s en -behoeften inventariseren
 • Om een goed veiligheidsplan op te kunnen stellen dient men eerst de verschillende fasen van de veiligheidscyclus te kennen en een gedegen inschatting te kunnen maken van de bronnen waaruit incidenten binnen de eigen organisatie voort kunnen komen. Pas als men zich daar van bewust is kan men een risicoprofiel voor de eigen organisatie opstellen dat de risico’s en veiligheidsbehoeften beschrijft. Hiertoe maakt de student kennis met drie typen risico-inventarisatie: de Bedreigingen en Kwetsbaarhedenanalyse uit het fysieke domein, de Business Impact Analysis uit het domein der bedrijfscontinuïteit, en de Risicoanalyse uit het domein van de informatiebeveiliging. Ook wordt aangegeven hoe een integrale aanpak van deze analyses leidt tot meer effectieve en efficiënte resultaten.

 • Module 13 – Passende maatregelen selecteren, implementeren en borgen

 • Module 14 – Integrale veiligheid
 • Zoals eerder in de opleiding gezien kent veiligheid vele invalshoeken. Om te voorkomen dat dit leidt tot een inefficiënte, onsamenhangende, of mogelijks zelf tegenstrijdige, behandeling van de risico’s die uit ieder van die domeinen voortkomen is het zaak dat deze geïntegreerd worden opgepakt. Dit geldt niet alleen voor het herkennen van risico’s, maar ook voor het nemen van passende mitigerende maatregelen, en voor de communicatie richting verschillende doelgroepen.

 • Module 15 – Excursie

 • Module 16 – Omgaan met incidenten
 • Bedrijfsvoering zonder incidenten bestaat niet. Men zal zich dus moeten instellen op het optreden ervan. Goede preventieve en detectieve maatregelen zullen daar niets aan veranderen. Het is dus belangrijk om te weten hoe men het beste om kan gaan met incidenten. Deze module beschrijft de procesmatige aanpak van incident management en gaat ook in op de bewaking van een adequate follow-up ervan.

 • Module 17 – En dan is er ineens een crisis…
 • Iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken met incidenten, calamiteiten en mogelijk zelfs rampen. Hoe beter men daarop is voorbereid, hoe effectiever men zal kunnen optreden tijdens die verschijnselen. Zeker in het geval van echte crisis is er geen ruimte voor “learning on the job”. Daarom worden belangrijkste lessen uit crisismanagement in deze module aan de studenten uitgelegd. Ook wordt ingegaan op de omgang met hulpdiensten, juristen, derden en media tijdens en na een crisis.

 • Module 18 – Fact finding
 • Als Security Manager zul je vaak een leidende rol spelen in het constateren van ongewenste zaken als fraude, bedrijfsspionage, onzorgvuldige omgang met bedrijfsmiddelen, diefstal, en (on)bewuste overtredingen. Daaruit vloeit in veel gevallen voort dat de Security Manager ook betrokken zal zijn bij het verzamelen van “bewijsmateriaal” in welke vorm dan ook. De kennis die hiervoor nodig is, alsmede adviezen over hoe men in een dergelijke situatie zelf het beste kan acteren worden in deze module gegeven.

 • Module 19 – Persoonlijke effectiviteit
 • Daar waar Integrale Beveiliging nog geen onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering vormt zal de effectiviteit van het proces in sterke mate afhangen van de persoonlijke effectiviteit van de Security Manager of Manager Integrale Beveiliging. Daarom wordt in deze afsluitende inhoudelijke module ingegaan op zaken als leiderschap, strategisch beïnvloeden, gesprekstechnieken, inlevingsvermogen, draagvlak creëren, omgaan met weerstand, stressbestendigheid en effectieve communicatie.

 • Examenvoorbereiding

 • Gedurende deze laatste lesmodule wordt het lesmateriaal nog een keer doorgenomen en krijgen de studenten een proefexamen voorgelegd. Na afloop worden de vragen gezamenlijk besproken en wordt aangegeven welke antwoorden werden verwacht en waarom juist die antwoorden werden verwacht.

 • Examen

Praktische informatie

 • Cursusduur: 15 lesdagen
 • Per week één lesdag zodat u voldoende tijd heeft de stof eigen te maken
 • Het cursusmateriaal wordt via de Online
 • Student Portal aangeboden
 • Het examen zit inbegrepen bij de cursus
 • U krijgt een kortingsbon waarmee u of een collega 10% korting krijgt op een vervolgcursus

 • Studiebelasting: 208 uur, als volgt opgebouwd:
  Contacturen: 105 uur (vijftien dagen van 8 acht uur, minus pauzes)
  Zelfstudie: 60 uur verspreid over de gehele cursus (uitgaande van 4 uur per lesdag)
  Werkstuk: 40 uur
  Examenduur: 3 uurOfficieel geaccrediteerd bij het CPION

data:

 • maart: 06, 13, 20, 27
 • april: 03, 10, 17
 • mei: 01, 08, 15, 22, 29
 • juni: 06, 12, 19
 • Examen: 26 juni 2017

data

 • september: 12, 19, 26
 • oktober: 03, 10, 24, 31
 • november: 07, 14, 21, 28
 • december: 05, 12, 19
 • januari: 09
 • Examen: 16 januari 2018Kies je datum in de agenda en geef je op.

Voor vragen: +31 (0)10 6 69 02 04 of +31 652380418